کتاب کمیاب

درباره کتاب کمیاب

درباره کتاب کمیاب

از عنوان کتاب مشخص است کتاب کمیاب کتابیست که کم و سخت یافت شود خیلی از دوستان مرتب می پرسند کتاب کمیاب چیه.متاسفانه طی سالها نشر کتاب ما مرتب مواجه با توقف در چاپ هستیم که دلایل زیادی داشتهو صرفا به معنای این نیست که اگر کتابی چاپ نمیشود به…